Algemene voorwaarden

Artikel 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de GZ-psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.

Artikel 2

De tarieven zijn afhankelijk van het type consult (diagnostiek of behandeling) en de lengte van een consult. De tarieven zijn gebaseerd op werkelijke tijd. In mijn praktijk maak ik meestal afspraken van 60 minuten. Het kan ook zijn dat een intake afspraak van 90 minuten wordt gepland of een EMDR-sessie van 90 minuten. Als uw afspraak uitloopt naar 75 minuten, dan betaalt u ook 75 minuten. Als voor uw afspraak 60 minuten is gereserveerd en uw afspraak duurt 50 minuten, dan betaalt u de gereserveerde tijd.

Artikel 3

E-mail contacten en telefonische consulten ten behoeve van behandeling tellen als ¼ sessie.

Artikel 4

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling op werkdagen telefonisch of per email geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen (particulier tarief à 120 euro). Deze kosten zijn niet declarabel bij de zorgverzekeraar.

Artikel 5

De behandelovereenkomst wordt met cliënt aangegaan. Cliënt is dus altijd aansprakelijk voor het voldoen van de facturen.

Artikel 6

Client is op de hoogte dat Psychologiepraktijk Ronit Geessink contractvrij werkt. Dit houdt in dat cliënt zelf de rekening voldoet aan Psychologiepraktijk Ronit Geessink en zelf de rekening kan indienen bij de zorgverzekeraar. 

Artikel 7

Het is cliënt bekend dat de zorgverzekeraar aanspraak kan maken op het eigen risico van cliënt.

Artikel 8

Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien client het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de client een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 9

Voldoet cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerd bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40.

Artikel 10

De cliënt kan op elk gewenst moment de therapie of het therapiegesprek beëindigen, ook zonder opgave van redenen. Gemaakte afspraken dienen wel conform de hierboven genoemde afspraken te worden afgezegd en betaald.

Artikel 11

De behandelaar heeft het recht de therapie te beëindigen, maar is verplicht de cliënt en, indien van toepassing de verwijzer, hiervan op de hoogte te stellen met de beweegredenen voor de beëindiging.

Artikel 12

De behandelaar heeft het recht de therapie of een therapiegesprek onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt door bijvoorbeeld de therapeut te beledigen, te bedreigen, gewelddadig te zijn of onder invloed van middelen te verkeren.

Artikel 13

De behandelaar houdt een (elektronisch) dossier bij van de behandeling. De cliënt heeft recht op inzage. 

Artikel 14

De bewaartermijn van het dossier bedraagt 20 jaar.

Artikel 15

Overleg met derden vindt alleen plaats met toestemming van de cliënt.

Artikel 16

De behandelaar is gehouden aan de voor haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG.