Algemene voorwaarden

Artikel 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de GZ-psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.

Artikel 2

De duur van de sessies is 45 minuten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3

E-mail contacten en telefonische consulten ten behoeve van behandeling tellen als ¼ sessie.

Artikel 4

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling op werkdagen telefonisch of per email geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen (particulier tarief à 100 euro). Deze kosten zijn niet declarabel bij de zorgverzekeraar.

Artikel 5

Routine Outcome Measurement (meting resultaat behandeling) wordt standaard toegepast aan het begin van de behandeling en aan het eind. De resultaten worden met de cliënt besproken.

Artikel 6

De behandelovereenkomst wordt met cliënt aangegaan. Cliënt is dus altijd aansprakelijk voor het voldoen van de facturen.

Artikel 7

Client is op de hoogte dat Psychologiepraktijk Ronit Geessink contractvrij werkt. Dit houdt in dat cliënt zelf de rekening dient te betalen en pas na het afsluiten van de behandeling de eindnota kan indienen bij de zorgverzekeraar.

Artikel 8

Het is cliënt bekend dat de zorgverzekeraar aanspraak kan maken op het eigen risico van cliënt.

Artikel 9

Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 10

Voldoet cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 11

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 12

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 13

De cliënt kan op elk gewenst moment de therapie of het therapiegesprek beëindigen, ook zonder opgave van redenen. Gemaakte afspraken dienen wel conform de hierboven genoemde afspraken te worden afgezegd en betaald.

Artikel 14

De behandelaar heeft het recht de therapie te beëindigen, maar is verplicht de cliënt en, indien van toepassing de verwijzer, hiervan op de hoogte te stellen met de beweegredenen voor de beëindiging.

Artikel 15

De behandelaar heeft het recht de therapie of een therapiegesprek onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt door bijvoorbeeld de therapeut te beledigen, te bedreigen, gewelddadig te zijn of onder invloed van middelen te verkeren.

Artikel 16

De behandelaar houdt een (elektronisch) dossier bij van de behandeling. De cliënt heeft recht op inzage. Daarvoor dient een afspraak gemaakt te worden. Cliënten kunnen kopieën uit hun dossier laten maken; voor de kopieën kunnen kosten in rekening gebracht worden.

Artikel 17

Overleg met derden vindt alleen plaats met toestemming van de cliënt.

Artikel 18

De behandelaar is gehouden aan de voor haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG.